Pyetja 1/30

Testi 76

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e automjeteve për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë lejon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të kalojë kryqëzimin vetëm drejt.

Lista e testeve

Për të shmangur rreziqet në qarkullim, është e nevojshme t’u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe R kalojnë njëkohësisht, pasi lëvizin paralelisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) bëhet vetëm me karrotrec.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motokarrove.

Lista e testeve

Një nga qëllimet e ndihmës së parë është të shmanget mundësia që i dëmtuari të lëndohet përsëri.

Lista e testeve

Ai që përdor rregullisht lëndë narkotike të lehta mund të drejtojë mjete.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim në rrugë interurbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në rrugën që vjen pas sinjalit, ndalohet të përdoren sinjalet akustike (boritë).

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që është e detyrueshme t’i jepet përparësia mjeteve që vijnë nga korsia e djathtë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron fillimin e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit poshtë këmbëve të urave, harqeve dhe portave rrugore, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit, në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rimorkiojmë një mjet me defekt.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit të lëvizjes ose kthimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Leja e qarkullimit të mjetit është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve