Pyetja 1/30

Testi 75

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me bankinë të dëmtuar, që mund të shembet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në oraret që tregohen në tabelë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë shërben për të orientuar rrymat e trafikut të mjeteve.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, për t'u kthyer majtas duhet zënë korsia e majtë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë e lejon kthimin majtas të mjeteve që ndodhen në të majtë të tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada, për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³, është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim goma në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në pjerrësitë zbritëse të ruajmë lëvizje sa më të njëtrajtshme (sa më uniforme).

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve ndalohet të ndezësh sinjalizimin e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: S, P, E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R ka përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Distanca (gjatësia) e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i autokampeve që tërheqin rimorkio në autostrada.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse, kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion gjysmë ulur për t'i lehtësuar frymëmarrjen.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën prej 16 kilometra, të përshkuar nga fillimi i autostradës dhe distancën prej 7 kilometra për të arritur në vendin e treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone ku ndalohet lëvizja e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet një pengesë të përhershme, të vendosur brenda në karrexhatë, në rrugën për Kavajë.

Lista e testeve

Peneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut, tregon distancën në metër nga sinjali i rrezikut deri te vendi ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit para hyrjeve të garazheve.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur janë të detyruar të lëvizin me shpejtësi të ulët, për shkak të defektit në mjet.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi është që kandidati të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura me (8+1) vende.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët me kosh.

Lista e testeve