Pyetja 1/30

Testi 74

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, duhet të ulni shpejtësinë dhe të spostoheni në anën e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e gjithë mjeteve të tjera, me përjashtim të autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale dhe anash karrexhatës, si në figurë, tregojnë se lejohet qëndrimi në afërsi të trotuarit.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë detyrojnë të ruash shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar në figurë ndalohet të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Në rrugë është e ndaluar të qarkullosh, pa pasur arsye, me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas kësaj radhe: E, R, S, A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga krahu i djathtë, në kryqëzime ose në afërsi të tyre, i një mjeti që ka të ndezur sinjalin e krahut të majtë për t'u kthyer majtas dhe e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jetë prezenca e mjetit që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon përdorimin e zinxhirëve ose gomave të borës deri në Fushë-Arrёz.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u bën të ditur përdoruesve të rrugës se detyrimisht duhet të pushojnë me mjetet e tyre.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron pjesë rruge, ku po bëhen punime.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë nënkalime në rrugët kryesore.

Lista e testeve

Sapo nisemi me mjet nga vendi, duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Mjeti mund të parkohet duke vendosur rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, kur lihet hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot, kur temperatura e vajit lubrifikues që qarkullon në motor rritet mbi normën e lejuar.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në autostradë, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo tre vjet për moshën mbi 50 deri 60 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve