Pyetja 1/30

Testi 73

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, si në figurë, lejon pushimin e mjeteve në korsinë (A) të emergjencës.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon kthimin majtas të mjeteve që janë përballë tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Edhe shpejtësia e mjetit, që lëviz para nesh, ndikon në distancën e sigurisë që duhet të ruajmë me të.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një rrugë interurbane kryesore, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i automjeteve të policisë.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga e djathta.

Lista e testeve

Kur ngarkesa e vendosur në mjet del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, duhet të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat që marrin dhe shpërndajnë postën.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit dhe t'i presim në vendin e ngjarjes.

Lista e testeve

Mund te drejtojë mjetin gjithmonë, pa problem, një drejtues mjeti që kurohet me barna mjekësore qetësuese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron se qyteti më i afërt është qyteti i Fierit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron përdorimin e sinjalizimit zanore (borisë) brenda në tunel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e përplasjes me mjete që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, për ta përshtatur me trupin.

Lista e testeve

Kur mjeti vendoset në parkim, drejtuesi duhet të sigurohet që mjeti nuk përbën rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim drejt në tunel.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A është që kandidati të ketë mbushur moshën 16 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 10 vjet, kur u jepet invalidëve.

Lista e testeve