Pyetja 1/30

Testi 72

Në prani të sinjalit në figurë, në rrugë me dy sense lëvizje dhe me një korsi për sens, duhet të tregohet kujdes kur këmbehemi me një mjet tjetër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e automjeteve që përdorin si karburant djegës gazin e lëngët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin në pjesën ngjitëse të kurrizit.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, lejojnë kalimin në korsinë që ndodhet poshtë shigjetës jeshile të ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që ka përpara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste mjegulle.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Për t’u kthyer djathtas duhet të pozicionoheni në korsitë që lejojnë kthimin djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon para mjetit R.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një automjeti në prani të një vije gjatësore të ndërprerë.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër, për shkak të avarisë apo defekteve.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion gjysmë ulur për t'i lehtësuar frymëmarrjen.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndalohet vetëm në autostrada.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Elbasan duhet të kthehemi djathtas në degëzimin e parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një qendër mjekësore për dhënien e ndihmës së parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se gjatësia e devijimit të përkohshëm është 2 km.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e përplasjes me mjete që vijnë nga e djathta.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të kryqëzimeve në nivel.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur dalim nga rruga, për të hyrë në një korsi ngadalësimi.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur shkelet vija gjatësore e pandërprere.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili brenda një viti ka kryer 3 shkelje, ku secila prej tyre ka çuar në zbritjen e të paktën 5 pikëve, duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve