Pyetja 1/30

Testi 71

Sinjali në figurë paralajmëron kalim në nivel pranë të cilit ka drita të kuqe dhe aparate akustikë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një korsi shpejtimi, që lejon hyrjen e mjeteve në karrexhatën me një sens lëvizje dhe me dy korsi.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe në kthesë.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë lejon kalimin e mjeteve, nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

Lista e testeve

Në sinjalistikën në figurë tregohet vendosje e rregullt e mjetit të pozicionuar në figurë, për kthim majtas të tij.

Lista e testeve

Në rrugë është e ndaluar të qarkullosh, pa pasur arsye, me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari pastaj mjetet B dhe C kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: C, M.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur e lejon sinjalistika.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që rruga duhet të jetë e përcaktuar për mjete të shpejta.

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të mbajë ndezur sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një degëzim në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një stacion të shërbimit dhe riparimit të autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon mundësinë e pranisë së makinerive apo punëtorëve që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë, në raste shiu, duhet të rregulloni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, sepse sipërfaqja e rrugës bëhet e rrëshqitshme.

Lista e testeve

Lejohet qëndrimi i mjetit për një kohë të shkurtër në kurrize rruge.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ka defekt në frena.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë mjetin jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A është që kandidati të ketë mbushur moshën 16 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorimi i tyre është kushtëzuar nga raporti mjekësor, gjatë lëshimit ose rinovimit të lejedrejtimit.

Lista e testeve