Pyetja 1/30

Testi 70

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është ndalim qarkullimi vetëm për mjetet me motor.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Shkrimi “STOP” mbi rrugë, si në figurë, udhëzon që të ulim shpejtësinë dhe të ndalojmë, vetëm nëse ka mjete në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika si në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes në pjesët ngjitëse dhe zbritëse të kurrizit.

Lista e testeve

Në semaforët e korsive, shigjeta e kuqe e ndezur detyron ndalimin e mjeteve që lëvizin sipas drejtimit të saj.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë së autoveturës në rrugët interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në ngushtimet e rrugëve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdoren goma me presion të fryrjes më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të parakalojmë nga e majta, nëse duam të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D e B kalojnë njëkohësisht, pasi trajektoret e tyre nuk ndërpriten.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet t'i afrohemi shumë afër mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit nuk duhet te interesohemi për efektet anësore te tyre.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë për këmbësorë, ku lejohet të qarkullojnë mjetet e shënuar në panelin plotësues.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend, që mund të parkosh mjetin për të marrë autobusin e linjës të treguar me numër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që po vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit, tregon fundin e vlefshmërisë së sinjalit.

Lista e testeve

Sapo nisemi me mjet nga vendi, duhet të futemi në rrjedhën e trafikut dhe pastaj të ndezim sinjalin tregues të drejtimit.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet me sinjalin e emergjencës të aktivizuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur dinamoja nuk çon rrymë te bateria.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë), si rregull, janë të ndaluara të përdoren në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur shkelet vija gjatësore e pandërprere.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga shenja në uniformë.

Lista e testeve