Pyetja 1/30

Testi 69

Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me gjatësi deri në 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtime të lejuara djathtas dhe majtas.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë mund të shkelet nga mjetet "taksi".

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga tre karrexhata.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë jeshile të ndezur lejon hyrjen në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në kthesa.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë dhe në prani të sinjalit vertikal “Ndal dhe jep përparësi”, mjetet E dhe H detyrohen të ndalojnë para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh lëvizje zigzag dhe të ndryshosh në mënyrë të papritur korsinë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C i jep përparësi mjetit E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P duhet të presë të kenë kaluar mjetet D dhe B.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i mjeteve të ngadalta në ngjitje të një kurrizi rruge, në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një përmirësim të punës së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor vlefshmërie për të gjitha mjetet rrugore, pavarësisht llojit dhe destinacionit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues mund t'i shkaktojë drejtuesit të mjetit shpërqendrim dhe moskuptim të rrezikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se qyteti i përshkruar në sinjal ndodhet pas 60 km .

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendqëndrim në rrugë urbane për autobusët e shërbimit publik interurban (ndërqytetës).

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset vetëm nëse ngarkesa del jashtë karrocerisë më shumë se 30 % të gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se në rast defekti, mjeti duhet të lëvizet menjëherë me rimorkim.

Lista e testeve

Në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, kur drejtuesi e le mjetin pushim në rrugë duhet ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta, pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve, në çdo rast, në afërsi të sinjaleve rrugore.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në rrugë interurbane, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kombinimin e një mjeti të kategorisë B me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3 500 kg.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur mbajtësi i saj nuk është paraqitur në zyrat përkatëse për të bërë ndryshimin e vendbanimit.

Lista e testeve