Pyetja 1/30

Testi 67

Sinjali në figurë kërkon të ecet me marshin më të lartë dhe të ruhet shpejtësia nëpërmjet frenimeve të vazhdueshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeteve në korsitë A, B dhe C ju ndalohet lëvizja drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon kalimin e biçikletave nga njëra anë e karrexhatës në anën tjetër.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti A, për t'u kthyer majtas, duhet të ndezë sinjalin e majtë vetëm pasi fillon të kthehet.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: P, D, B, L.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur mjeti që parakalohet është një motor me kosh.

Lista e testeve

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Kur ngarkesa e vendosur në mjet del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, duhet të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e motomjeteve me tri rrota dhe me kabinë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të verifikohet me testin e alkoolit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se rruga është e zënë nga bora e madhe.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e zonës për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se, në afërsi, karrexhata mbyllet.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon fundin e sensit unik të lëvizjes dhe fillimin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullim.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zonë pushimi me pagesë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

Lista e testeve

Sinjalizimi zanor (boria) duhet përdorur me kohëzgjatje sa më të madhe që të jetë e mundur.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, kur zotëruesi i lejes së drejtimit paraqet certifikatë mjekësore të 6 muajve të fundit, e cila vërteton që është i aftë nga ana psiko-fizike.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, çdo 3 vjet, për cilindo që i ka kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve