Pyetja 1/30

Testi 66

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal, që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një motor të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon prani të kantiereve rrugorë të përkohshëm.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, ndalohet të tejkalohet nga mjetet.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se ka dy karrexhata me tre korsi me një sens të vetëm lëvizje.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, ndalon të futen në kryqëzim mjetet që ndodhen përballë tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot, në rrugë urbane është 50 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet që mjetet të ndryshojnë korsitë.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C duhet të presë të kalojë mjeti M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P kalon pas mjeteve C dhe A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vazhdojë lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e motorit me kosh.

Lista e testeve

Gjatë dhënies së ndihmës së parë duhet të shmanget çdo ndërhyrje e gabuar.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij përgjumje gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend në kufi me Zvicrën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se shumë afër ndodhet një qendër për rimorkimin (tërheqjen) e mjeteve me avari.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mbyllen korsitë e karrexhatës së djathtë për shkak të punimeve ne rrugë.

Lista e testeve

Peneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut, tregon distancën në metër nga sinjali i rrezikut deri te vendi ku fillon rreziku.

Lista e testeve

Për ta lënë mjetin pushim, duhet të sigurohemi më parë për të gjetur vendin e lejuar.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur nuk është vënë rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur nisemi nga vendi për të hyrë në qarkullim.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/orë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorimi i tyre është kushtëzuar nga raporti mjekësor, gjatë lëshimit ose rinovimit të lejedrejtimit.

Lista e testeve