Pyetja 1/30

Testi 65

Sinjali në figurë ndalon parakalimin në ngjitje dhe zbritje të kurrizit të rrugës.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet që një motor ose ciklomotor të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet qarkullimi edhe me shpejtësi më të vogël se 30 km/orë.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë lejon që të qarkullosh mbi të gjatë gjithë kohës.

Lista e testeve

Në sinjalistikën në figurë ndalohet pushimi edhe në pjesët me vija të verdha zigzag.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë para kryqëzimit mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 100 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D ndalohet të vazhdojë lëvizjen drejt, sepse shkel vijëzimet.

Lista e testeve

Për t'u kthyer nga e majta, në rrugë me një sens lëvizjeje, duhet të vendosemi pranë kufirit të majtë të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit në të djathtë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N përfundon manovrën e kthimit majtas pas kalimit të mjeteve R e A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i dyti.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët.

Lista e testeve

Kutia e ndihmës së shpejtë bën pjesë në sistemet e pajimit të motomjeteve.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të mbulohet syri me garzë të pastër dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se rruga interurbane është me dy korsi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim për t’u kthyer nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë kufizon trotuaret e rezervuar për shërbimet publike.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon korsinë e rezervuar për mjetet “TAKSI”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të bëjë ndalesa të ndërmjetme në udhëtimet e gjata.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një zonë të caktuar për pushimin e mjeteve, pa kufizim kohor.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm ditën.

Lista e testeve

Për çdo mjet, që tejkalon mbi 10 ditë afatin e paraqitjes në qendrat e kontrollit teknik, paguhet një gjobë prej 1000 (njëmijë) lekësh.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesit të mjetit i ka përfunduar vlefshmëria e lejedrejtimit.

Lista e testeve