Pyetja 1/30

Testi 64

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e rënies së gurëve nga shkëmbinjtë, që ndodhen në anën e majtë të rrugës.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të japim përparësi nga e majta.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë gjendet e vizatuar në sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshme, si në figurë, janë semaforë të korsive, që rregullojnë qarkullimin e mjeteve në karrexhata me disa korsi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende që frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga gjendja e rrugës (nga pjerrësia e rrugës, kushtet e trafikut, kushtet atmosferike, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë interurbane kryesore, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet t’i japë përparësi mjetit B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C vazhdon lëvizjen duke u siguruar që mjeti M ka ndaluar për ti dhënë përparësi.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, në rrugë me përparësi me dy korsi për çdo sens lëvizje, kur korsitë janë të rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, kur mjeti që parakalohet është i gjatë.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zona këmbësore apo turistike, sipas drejtimit që tregohet nëpërmjet shigjetave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet pranë kufirit me një vend të Bashkimit Evropian.

Lista e testeve

Sinjali në figurë vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “RRUGË E RRËSHQITSHME”, tregon fundin e rrezikut.

Lista e testeve

Kur nis mjetin nga vendi, drejtuesi duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse ka mjete që vijnë nga pas.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në tunele.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur presioni i vajit lubrifikues në motor është i pamjaftueshëm.

Lista e testeve

Fenerët joverbues shërbejnë për të ndriçuar rrugën, pa shkaktuar verbim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga pistoleta.

Lista e testeve