Pyetja 1/30

Testi 63

Në prani të sinjalit në figurë duhet të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, për të qenë të gatshëm të ndalojmë, në rast se dritat e kuqe vezulluese të semaforit janë në veprim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një kamion me rimorkio të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, duhet të tregojmë kujdes e të shmangim rrezikun e përplasjes me mjetet që kërkojnë të futen në rrugën kryesore.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, ndalohet të tejkalohet nga mjetet.

Lista e testeve

Në sinjalistikën si në figurë tregohet një degë kryqëzimi me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm në figurë janë semaforë të veçantë, që këshillojnë lëvizje me shpejtësinë e treguar në fenerin e ndezur.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke pasur parasysh fushëpamjen e rrugës.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, për tu kthyer majtas, mjeti duhet të kishte zënë korsinë e majtë.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet R dhe T i japin përparësi mjetit E.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti F kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët malore, kur kemi përpara një autobus të linjës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se vendmbërritje është edhe Rinasi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vendqëndrim (xhep) në autostradë, ku mund të kërkojmë ndihmë teknike ose mjekësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron që t’i japim përparësi mjeteve që dalin nga kantieri rrugor.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur në rrugët me borë, tregon praninë e mjeteve të pastrimit të borës në rrugë.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në kurrize rrugësh apo në afërsi të tyre, jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm edhe kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës, natën.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorisë A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 10 vjet, kur u jepet personave me moshë deri në 50 vjeç.

Lista e testeve

Për çdo mjet, që tejkalon mbi 10 ditë afatin e paraqitjes në qendrat e kontrollit teknik, paguhet një gjobë prej 1000 (njëmijë) lekësh.

Lista e testeve