Pyetja 1/30

Testi 62

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për mjetet me motor, përjashtuar ato me dy rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një zonë mbi të cilën ndalohet qarkullimi i mjeteve.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon kalimin e kamionëve në zonën e kufizuar.

Lista e testeve

Ndezja e dritës së verdhë fikse të semaforit tregon se drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes në varësi të kushteve atmosferike.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: P, C, B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon pas mjetit N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet mund të dalë nga prapa jo më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për pasagjerët e motorëve me kosh.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij përgjumje gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një mbikalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që jemi në afërsi të një vendi nga ku mund të telefonojmë.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjetit për të treguar ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon që mjeti i lënë në atë vend zhvendoset ose bllokohet nga punonjësit e policisë .

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej prodhuesit..

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën ku është vendosur sinjali “PARKIM”.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në tunele, është i ndaluar.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen makinat teknologjike me masë maksimale të autorizuar deri në 3500 kg.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet nga organi që e ka lëshuar atë.

Lista e testeve