Pyetja 1/30

Testi 61

Nëse sinjali, si në figurë, është me fushë të verdhë, atëherë paralajmëron praninë e materialeve të paqëndrueshme në rrugë për shkak të punimeve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon parkimin e mjeteve nga ora 7:00 deri në 9:00 të mëngjesit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e ndalon kthimin nga e djathta në kryqëzim.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan karrexhatën në dy korsi lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, lejon pushimin e mjeteve vetëm në anën e majtë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon kthimin majtas të mjeteve që janë përballë tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesët e rrugës, që kanë fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas.

Lista e testeve

Kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali “KRYQËZIM ME TË DREJTË PËRPARËSIE”, është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R ka përparësi ndaj mjetit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: H, D, L, B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kushtet e motit me shi.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet duhet t’ia lehtësojë manovrën mjetit që parakalon.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse na mbron pjesërisht nga goditjet e forta në kokë në rast aksidenti.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit udhëtimi është gjithmonë i sigurt.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë ndalohet qarkullimi i mjeteve, përveç atyre të shënuar në panelin tregues.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që, në afërsi, është një pikë furnizimi me karburant.

Lista e testeve

Sinjali në figurë këshillon qarkullimin e kamionëve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 tonë, në korsinë e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së erërave anësore.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet, si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Vendparkimi i autorizuar, kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet “TAKSI”.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me dritë jeshile në kroskot, kur janë të ndezura dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kombinimin e një mjeti të kategorisë B me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3 500 kg.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk iu jep të drejtë përparësie mjeteve që qarkullojnë mbi shina.

Lista e testeve