Pyetja 1/30

Testi 60

Sinjali në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me hekurudhën, e mbrojtur me barriera.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë mjeteve rrugore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge të ngushtë, që lejon kalimin vetëm për një rresht mjetesh.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë karrexhata është me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjen në stacionet autostradale.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot, në rrugë urbane është 50 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur rruga është me borë ose akull.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të ndezim në kohë sinjalin e drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B duhet të ndalojë në qendër të kryqëzimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, pas kalimit të kryqëzimit nga trami T, mjeti A zhvendoset në qendër të kryqëzimit për të lejuar kalimin e mjeteve O dhe M.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga e djathta.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të ndihmojë të dëmtuarin pa ndërmarrë iniciativa që i takojnë organeve kompetente mjekësore.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund t'i shkaktojë atyre përgjumje.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale, që lejohet pas sinjalit në figurë, është 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon itinerarin e mundshëm për t'u kthyer nga e majta.

Lista e testeve

Paneli në figurë gjendet para, anash dhe prapa mjeteve që transportojnë lëndë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM PUSHIMI”, tregon që ndalohet pushimi i mjeteve në ditë festive, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve, në çdo rast, në afërsi të sinjaleve rrugore.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile pulsuese në kroskot, kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara, në rastet e parakalimeve.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen autovetura të vogla, me motor deri në 500 cm³.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/orë.

Lista e testeve