Pyetja 1/30

Testi 59

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë për mjetet që lëvizin me shpejtësi mbi 30 km/orë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës të paraqitur në figurë, është i ndaluar ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, ndalojnë të përshkohet korsia që ndodhet poshtë dritës së kuqe të ndezur në formë “X”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes kur shikon punonjës të policisë në rrugë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet të pastrohet mirë xhami i përparmë dhe xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmërinë e nevojshme.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të dy mjetet kanë të drejtë të ndërrojnë korsi.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti H për t'u kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D mund të lëvizë drejt, ose të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C duhet t’i japë përparësi mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka sinjalizuar se ka ndërmend të ndalojë në krahun e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga e djathta.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për automjetet e përdorimit vetjak.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor ka një plagë me gjak, ai duhet të mbahet në pozicion ulur ose shtrirë.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve e rrit përqendrimin e tyre gjatë drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin për te vendndodhja e policisë së qarkullimit rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që në çdo rast duhet të zhvendosësh nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon bllokim të rrugës për shkak të punimeve në vazhdim.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon kthesën e parë të një pjesë rruge me disa kthesa të rrezikshme .

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në pistat e biçikletave.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon se ndalohet duhani.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Traktorët bujqësorë pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi, e lëshuar për herë të parë, ka një total prej 20 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve