Pyetja 1/30

Testi 58

Sinjali në figurë tregon se këmbim i mjeteve mund të kryhet pa vështirësi në atë segment rruge.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet që një autoveturë të parakalojë një motor me dy rrota, me kusht që manovra të bëhet brenda korsisë së lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon prani të kantiereve rrugorë të përkohshëm.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë paraqet një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, janë të vlefshme edhe për këmbësorët.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H lejohet të lëvizë drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Në një rrugë me shina tramvaji, mjetet mund të qarkullojnë sipër shinave (nëse nuk sinjalizohet ndryshe) por pa penguar lëvizjen e tramvajit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, C, R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: R, D, B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e certifikatës përkatëse.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën rrezik të madh për qarkullimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që rruga e mbuluar me borë është e papajisur me kufizues anësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon manovrat e kthimit të sensit dhe të lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset mbi karrexhatë për të treguar një pengesë.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të keni kujdes për të shmangur rrezikun e përplasjes me mjetet e ndaluara për shkak të trafikut.

Lista e testeve

Drejtuesi, kur nis mjetin nga vendi, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke e kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Vend parkimi i autorizuar për mjetet “TAKSI” kufizohet me vijë të verdhë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur pasagjeri nuk ka vendosur rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk iu jep të drejtë përparësie mjeteve që qarkullojnë mbi shina.

Lista e testeve