Pyetja 1/30

Testi 57

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është i vendosur 150 metër para kthesës së rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e disa kategorive të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë e ndalon kthimin nga e djathta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi për mjetet që e kanë vijën e pandërprerë në krahun e majtë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një rrugë me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Kur në semafor është e ndezur drita jeshile, drejtuesi i mjetit lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh shpejtësinë e mjeteve që lëvizin pas tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet, deri në ndalim, kur këmbësorët që kapërcejnë karrexhatën vonojnë të largohen ose japin shenja hutimi.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Kur futemi në rrjedhën e trafikut të një rruge me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D dhe A kalojnë në të njëjtën kohë.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike ndikon pozitivisht në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim autostradal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të mbahet një distancë minimale sigurie prej 60 metra, nga mjeti që lëviz para.

Lista e testeve

Paneli në figurë duhet të jetë gjithmonë i dukshëm dhe i vendosur në pamje ballore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë ku mjetet e parkuara në atë vend mund të largohen në mënyrë të detyruar ose mund të bllokohen me pajisje të veçanta nga policia rrugore.

Lista e testeve

Për të hyrë në qarkullim me marshin e lëvizjes prapa (indietro), drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve në rresht të dytë vetëm nëse shkakton rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri kanë vënë rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, lejen e qarkullimit të mjetit.

Lista e testeve

Zotëruesit të lejedrejtimit që ka më pak se 20 pikë dhe për një periudhë prej 2 vjetësh nuk kryen shkelje, për të cilat parashikohet zbritje pikësh, sasia e pikëve i bëhet 20.

Lista e testeve