Pyetja 1/30

Testi 56

Sinjali në figurë paralajmëron kryqëzim të linjave hekurudhore me njëra-tjetrën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm edhe në orët e natës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon karrexhatë me dy sense me një korsi për sens.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i automjeteve edhe në kthesa.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me cilindratë mbi 150 cm³ në autostrada është 110 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangim veshjen e xhamave nga avulli.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ruhet distancë sigurie më e madhe se zakonisht.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti O e ka kaluar gabim kryqëzimin.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i dyti.

Lista e testeve

Ndalohet të parakalohet një mjet që ka ndaluar për t’i dhënë përparësi një mjeti tjetër.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë të rrëshqitshme duhet të kryhet me shpejtësi të madhe.

Lista e testeve

Në autostrada mund të kthejmë sensin e lëvizjes duke përdorur korsinë e emergjencës.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit kufizojnë dëmtimet e drejtuesit të mjetit dhe të pasagjerëve në rast aksidenti.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar nga aksidenti rrugor është detyrim vetëm nëse gjykohet aksident i rëndë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një mbikalimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e vlefshmërisë së një rruge të rezervuar për mjetet me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon mundësinë e pranisë së makinerive apo punëtorëve që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon të vetmin drejtim të lejuar.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve.

Lista e testeve

Vendparkimi i autorizuar, kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet “TAKSI”.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të parkimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur drejton një mjet, për të cilin kërkohet lejedrejtimi e ndryshme nga lejedrejtimi që zotëron.

Lista e testeve