Pyetja 1/30

Testi 55

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron urë të lëvizshme, që është në funksionim 24 orë në ditë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi mbi 30 km/orë, por brenda kufijve maksimale të shpejtësisë që lejohet në atë rrugë.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë se në afërsi ndodhet një kantier pune.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, për të vazhduar lëvizjen drejt , shërbejnë dy korsi.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet përballë tij që të kthehen djathtas.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave që transportohen.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet që sistemi i frenimit të mjetit të jetë në kushte teknike të mira.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një rrugë interurbane kryesore, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S kalon i pari që tu hapë rrugë mjeteve C dhe B.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet H dhe B mund të kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që fuqia e motorit të mjetit tonë është më e madhe se ajo e mjetit që duam të parakalojmë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve në rrugët malore është i vështirë dhe mjeti që lëviz në ngjitje ndodhet pranë një shesh ndalimi, duhet të ndalojë për t'i lënë rrugë të lirë mjetit në zbritje.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale, që lejohet pas sinjalit në figurë, është 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron gjithmonë lëvizjen e mjeteve në rreshta paralele.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon devijim të përkohshëm, majtas, drejt veriut.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon afrimin e një kthese të fortë.

Lista e testeve

Në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, kur drejtuesi e le mjetin pushim në rrugë duhet ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta, pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në afërsi të pikave të karburantit (më afër se 5 metër nga instalimet e destinuara për furnizim).

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të pasme të mjetit.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorisë A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 10 vjet, kur u jepet personave me moshë deri në 50 vjeç.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur lejedrejtimi është zëvendësuar me një lejedrejtimi të një shteti tjetër.

Lista e testeve