Pyetja 1/30

Testi 52

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, e cila duhet të përshkohet me kujdes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, ndalon pushimin e mjeteve të tjera, që nuk përfshihen në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me një karrexhatë, e cila është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë detyron të ndalojnë përpara kryqëzimit mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar ishpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të manovrohet fort për të shmangur mjetet e ndalura.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit H i lejohet të kthehet majtas.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon pas tramvajit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon pas mjeti R.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Për të parakaluar në autostrada mund të përdorim edhe korsitë e krahut të djathtë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut i vendosur në një rrugë interurbane mund të sinjalizojë një mjet të ndalur në karrexhatë për shkak të një defekti.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, mund të përdorë për pushim korsinë e emergjencës, por jo me shumë se 3 orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në kilometrin 24 të rrugës ku po lëvizim, distancë kjo e matur nga fillimi i rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një nënkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon punime rrugore në karrexhatë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon numrin maksimal të mjeteve që mund të kalojnë në kthesë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të pasmë.

Lista e testeve

Natën, në rrugët interurbane, kur është i pranishëm rreziku i verbimit të përdoruesve të tjerë të rrugës, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet, kur zotëruesi i lejes së drejtimit paraqet certifikatë mjekësore të 6 muajve të fundit, e cila vërteton që është i aftë nga ana psiko-fizike.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 10 vjet, për personat nën moshën 50 vjeç.

Lista e testeve