Pyetja 1/30

Testi 51

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregojmë kujdes nëse ka këmbësorë anash rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoambulancave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron kthimin djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Vijat e zeza dhe të verdha fosforeshente, si në figurë, identifikojnë një kurriz artificial të vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Zigzaget e verdha, të sinjalistikës në figurë, tregojnë zonën për hyrjen e autobusit në vendqëndrim dhe daljen e tij nga vendqëndrimi.

Lista e testeve

Drita e verdhë fikse e semaforit është e ndezur kur drita jeshile dhe drita e kuqe janë të fikura.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele në hapësirën e kryqëzimit, kur ndizet sinjali jeshil i semaforit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i dyti.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta në një karrexhatë me një sens lëvizje, kur mjeti përpara ka sinjalizuar se po ndalon në të majtë të rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jenë mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet qëndrimi në korsinë e emergjencës për një maksimum kohor prej 12 orësh.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat mbi 65 vjeç, mosha e të cilëve është e vërtetuar me dokument.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përmirëson aftësinë pamore dhe shpejtësinë e reagimit të tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që zona industriale e Vorës është në të majtë të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rafineri nafte.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se rritet numri i korsive të lëvizjes.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se mund të gjendemi në trafik me lëvizje të ngadaltë të mjeteve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e lëvizjes për këmbësorët.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rezistenca termike e xhamit të pasmë është në funksion.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) lejohen të përdoren në rrugë urbane, veçanërisht natën.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi është plotësimi i kërkesave fizike e psikike, që vërtetohen me certifikatë mjekësore të lëshuar brenda gjashtë muajve nga dorëzimi.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autobusët me peshë të përgjithshme deri në 3.5 tonë.

Lista e testeve