Pyetja 1/30

Testi 50

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me të përpjetë të fortë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë nuk është e nevojshme të sigurohemi dhe të kemi kujdes, sepse e kemi ne të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon pushimin, por me pagesë.

Lista e testeve

Shiriti i bardhë vertikal i fenerit të poshtëm, si në figurë, tregon të drejtë lëvizje për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me cilindratë mbi 150 cm³ në autostrada është 110 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjetit H i lejohet të kthehet majtas.

Lista e testeve

Në rrugë është e ndaluar të qarkullosh, pa pasur arsye, me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti G duhet të presë kalimin e mjetit T.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Manovra e parakalimit duhet të fillojë nga një distancë jo më e vogël se largësia e sigurisë.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi pjesët e sistemit të drejtimit të mjetit.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag).

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të vëmendjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon hyrjen në një rrugë me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e një piste për biçikleta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon devijim të përkohshëm, majtas, drejt veriut.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të keni kujdes për të shmangur rrezikun e përplasjes me mjetet e ndaluara për shkak të trafikut.

Lista e testeve

Kur lëvizet mbrapsht (indietro) duhet t'u jepet përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta.

Lista e testeve

Gjatë pushimit, dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ka defekt në frena.

Lista e testeve

Fenerët joverbues shërbejnë për të ndriçuar rrugën, pa shkaktuar verbim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë.

Lista e testeve

Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur kalon, mbi 20km/orë, kufirin maksimal të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve