Pyetja 1/30

Testi 48

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë me bar, gjethe ose shkurre, e cila ndodhet anash rrugës dhe rrezikohet nga ndezja e zjarreve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon gjerësinë maksimale të mjeteve që mund të kalojnë.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lirimin e kryqëzimit nga cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet, kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet që sistemi i frenimit të mjetit të jetë në kushte teknike të mira.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të frenohet me energji të madhe.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti A, për t'u kthyer majtas, duhet të ndezë sinjalin e majtë vetëm pasi fillon të kthehet.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të kalojmë ne të parët, pastaj mjetet që vijnë nga e djathta jonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E dhe C njëkohësisht pastaj mjeti A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: S, N, C.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, i vendosur në rrugë interurbane, mund të sinjalizojë rënien e një ngarkese, e cila është e padukshme në një distancë 100 metra.

Lista e testeve

Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim dhe ndotjen e mjedisit brenda kufijve të caktuar ligjor.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është e detyrueshme, për të kufizuar pasojat negative të aksidentit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të pushojë në vendpushimin më të afërt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vendosur 150 m larg një hoteli turistik.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë, drejtuesit e mjeteve duhet të ulin shpejtësinë për shkak të zvogëlimit të numrit të korsive.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon punime rrugore në karrexhatë.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të tregoni kujdes, sepse gjenden mjete të aksidentuara në korsinë ku po lëvizni .

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër, me kusht që drejtuesi i mjetit të jetë i pranishëm dhe i gatshëm për të rifilluar lëvizjen.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në tunele.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi çelësin që komandon fshirjen dhe larjen e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave që kanë plotësuar moshën 65 vjeç.

Lista e testeve

Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur kalon, mbi 20km/orë, kufirin maksimal të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve