Pyetja 1/30

Testi 47

Sinjali në figurë kërkon të ngadalësohet shpejtësia, me qëllim që të ndalojmë në kohën e duhur kur ura është duke u ngritur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimi për mjete me gjatësi mbi 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal paralajmërimi për një rrezik.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim këmbësor urban, të rregulluar nga polici ose semafori.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon se ka dy karrexhata me tre korsi me një sens të vetëm lëvizje.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë vertikal, lejohet kalimi i mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada për autoveturat është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të ngadalësojmë shpejtësinë për të qenë në gjendje të frenojmë brenda hapësirës së dukshme.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A është i detyruar të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të ndezim sinjalin e djathtë të drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet B dhe C kalojnë të parët dhe në të njëjtën kohë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë kryqëzimin sipas radhës: R, A, C.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, në rrugë me përparësi me dy korsi për çdo sens lëvizje, kur korsitë janë të rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor vetëm me dëme materiale, drejtuesi i mjetit, i përfshirë në aksident, nuk ka detyrim të ndalojë.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në autostradë, tregon korsinë që duhet zgjedhur për të dalë në zonë urbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e shërbimeve higjienike për kampistët (pushuesit).

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e jashtëm të një kthese.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon orën e kryerjes së riteve fetare në kishë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të bëjë ndalesa të ndërmjetme në udhëtimet e gjata.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të kryqëzimeve në nivel.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë blu ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Ndalohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (borive) në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të papritura.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesit të mjetit i ka përfunduar vlefshmëria e lejedrejtimit.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga mjeti i policisë rrugore, me të cilin kryejnë shërbim.

Lista e testeve