Pyetja 1/30

Testi 46

Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të rrugës në atë segment.

Lista e testeve

Sinjali në figurë duhet të respektohet vetëm natën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në kryqëzimin që po afrohemi, ndalohet kthimi nga e majta.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë pengesë brenda karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon që të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që janë në drejtim të krahëve të tij.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të zvogëlojmë shpejtësinë.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Në një rrugë me tre karrexhata gjithmonë karrexhata e mesit është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti O duhet të presë kalimin e tramvaji T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: C, M.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet tërheqja e automjeteve.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse na mbron pjesërisht nga goditjet e forta në kokë në rast aksidenti.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që ka mbikalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një ngushtim të përkohshëm të karrexhatës.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë vlejnë vetëm në ditët e punës.

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ç'aktivizojmë frenin e dorës, në momentin që mjeti fillon lëvizjen.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë, përveç rasteve kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e pasmë të mjegullës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kërkojmë të lëvizim drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e motomjeteve.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.

Lista e testeve