Pyetja 1/30

Testi 45

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë ku shfaqet rreziku i rënies së gurëve nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e makinave të pastrimit të borës, që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, mund të kapërcehet vetëm në raste të emergjencës.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesë.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë na detyron të lirojmë menjëherë kryqëzimin kur kemi kaluar vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, vetëm korsia e djathtë i lejon mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Në figurë tregohet një kryqëzim i rregulluar me sinjalin vertikal “Rrethrrotullim i detyruar”.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, duhet të zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i pamundur mjeti, që ka në sensin e tij pengesën, duhet të shtojë shpejtësinë për të kaluar sa më shpejt atë.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë.

Lista e testeve

Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit duhet të veprojë duke ruajtur gjendjen e vendit të aksidentit si dhe gjurmët e tij, por gjithmonë duke garantuar sigurinë e qarkullimit.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete nëse komisioni mjekësor vërteton se nuk është me përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën prej 16 kilometra, të përshkuar nga fillimi i autostradës dhe distancën prej 7 kilometra për të arritur në vendin e treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se shumë afër ndodhet një qendër për rimorkimin (tërheqjen) e mjeteve me avari.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e autotrenave dhe të gjysmërimorkiatorëve të vazhdojnë lëvizjen drejt, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se mund të gjendemi në trafik me lëvizje të ngadaltë të mjeteve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në autostrada, me përjashtim të rasteve të emergjencës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Kur ferrotat e frenave konsumohen më shumë se norma e lejuar, ndizet llamba që bën të dukshëm në kroskot simbolin e paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi është plotësimi i kërkesave fizike e psikike, që vërtetohen me certifikatë mjekësore të lëshuar brenda gjashtë muajve nga dorëzimi.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e drogës.

Lista e testeve