Pyetja 1/30

Testi 44

Në prani të sinjalit në figurë duhet të mbani distancë më të madhe se zakonisht me mjetet përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e para të ditës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, në të cilin është në fuqi rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon hyrjen në degëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lirimin e kryqëzimit nga cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë e tillë, që të mos shkaktojë pengesa dhe rrezik për qarkullimin.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Në figurë tregohet që mjeti P e ka kaluar gabim kryqëzimin.

Lista e testeve

Mjetet me motor mund të qarkullojnë në rreshta paralele në afërsi të kryqëzimeve të rregulluar me semafor ose punonjës trafiku.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari, sepse e ka krahun e djathtë të lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, D, B, G.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në korsitë e ngadalësimit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) fryhet automatikisht në rast goditje të fortë të mjetit.

Lista e testeve

Ndalohet dhënia e ndihmës së parë një të aksidentuari nga një aksident rrugor.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit udhëtimi është gjithmonë i sigurt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një farmaci.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron mjetet me motor të vendosen në një radhë të vetme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një kantieri rrugor.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine në veprim për pastrimin e borës.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit kur jemi në rrugë të drejtë.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë blu ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit të lëvizjes ose kthimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 5 vjet, për personat me moshë mbi 50 deri në 70 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve