Pyetja 1/30

Testi 43

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i mjeteve me lartësi deri në 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas një distance 320 metër.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë me dy sense lëvizje, me nga tre korsi për çdo sens.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, na detyrojnë të lemë korsinë që ndodhet poshtë shigjetës së verdhë pulsuese dhe të zhvendosemi sipas drejtimit të saj.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave para se ato fillojnë të ulen.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetit që ka zënë korsinë e djathtë i lejohet të levizë drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M i jep përparësi mjetit C.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të kryqëzimit, kur ai është i rregulluar me punonjës trafiku.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në autostrada, shpejtësia maksimale e lejuar për autovetura është gjithmonë 80 km/orë.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit persona me sëmundje të veçanta, që janë të pajisur me certifikatë të lëshuar nga komisioni mjekësor përkatës.

Lista e testeve

Në rast se pas nje aksidenti ka materiale të rrëshqitshme mbi karrexhatë, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një degëzim në autostrade.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendparkim për mjetet në zona turistike, për të mundësuar lëvizjen e njerëzve në këmbë.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë gjendet në të dy anët e tuneleve me një sens lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë distancën minimale dhe maksimale të sigurisë që duhet të ruhet ndërmjet automjeteve.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë duhet që, në orët e mbrëmjes, të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ka defekt në frena.

Lista e testeve

Ndalohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (borive) në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të papritura.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtosh automjete me peshe maksimale jo më të madhe se 3500 kg dhe me jo më shumë se 9 ndenjëse, përfshirë edhe atë të drejtuesit të mjetit.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin "taksi" edhe kur kërkohet përdorimi i duarve.

Lista e testeve