Pyetja 1/30

Testi 42

Panelet distancometrike, si në figurë, gjenden vetëm në kalimet në nivel pa pengesa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon pushimin e disa kategorive të mjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia B lejon të vazhdohet vetëm drejt.

Lista e testeve

Semafori në figurë me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e mjetit.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në ngushtimet e rrugës ose në prani të pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti B, për tu kthyer majtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin e majtë para se ti afrohet vijës tërthore të kryqëzimit.

Lista e testeve

Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, të tre mjetet, për drejtimet që kanë zgjedhur, janë pozicionuar në korsitë e duhura.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon para mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti të ndaluar, përpara një “KALIMI NË NIVEL” pa barriera, në pritje të kalimit të trenit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i bllokojë rrugën mjeteve që kanë filluar parakalimin para tij.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Gjatë dhënies së ndihmës së parë duhet të shmanget çdo ndërhyrje e gabuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të arritur shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar në autostradë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zgjerim të karrexhatës.

Lista e testeve

Paraqitja e tabelës me ngjyrë të kuqe, si në figurë, u tregon drejtueseve të mjeteve që të ndalojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë që shërben për matjet meteorologjike.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të aktivizojmë frenin e dorës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion.

Lista e testeve

Kur në kroskot ndizet llamba që bën të dukshëm simbolin e paraqitur në figurë, duhet të kontrollohet sistemi i frenimit.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga uniforma.

Lista e testeve