Pyetja 1/30

Testi 41

Sinjali në figurë kërkon që tu jepni përparësi mjeteve që ju vijnë përballë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë përcakton kufirin e shtetit me detyrimin për të ndaluar.

Lista e testeve

Në autostradë, në prani të sinjalit në figurë, duhet të rrisim shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, na detyron të tregojmë kujdes të veçantë, për shkak se jemi para një kryqëzimi.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh vetëm sigurinë e personave që transportohen.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle dhe shiu shumë të dendur, duhet të ndërpresim lëvizjen dhe të qëndrojmë në vend të sigurt, për të evituar aksidentet.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, nëse mjeti G do të kthehet majtas, duhet të ketë ndezur sinjalin e majtë dhe të presë kalimin e mjetit D.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S ka kaluar në rregull kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit është: D, C, A, H.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi i një tramvaji në lëvizje nga e djathta, kur ka hapësirë të mjaftueshme nga e djathta e karrexhatës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik, gjatë manovrës së parakalimit, mund të jetë kalimi shumë afër mjetit që parakalohet duke mundësuar goditje anësore.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse nuk është e detyrueshme të përdoret, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Ndalohet dhënia e ndihmës së parë një të aksidentuari nga një aksident rrugor.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon distancën 24 kilometra nga fillimi i rrugës , të cilën po përshkojmë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se korsia e krahut të djathtë është për trafik normal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon fillimin e një rruge me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit pranë stacioneve të autobusëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve, në çdo rast, në afërsi të sinjaleve rrugore.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi butonin që aktivizon sinjalin zanor të mjetit (boria).

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm ditën.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur mbajtësi i saj nuk është paraqitur në zyrat përkatëse për të bërë ndryshimin e vendbanimit.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

Lista e testeve