Pyetja 1/30

Testi 40

Në prani të sinjalit në figurë detyrohet ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit, nëse ka lëvizje të trenave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e pavullnetshëm të mjetit, pavarsisht arsyes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që gëzon të drejtën e përparësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon pushimin e mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve përpara vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Kur semafori në figurë është jashtë funksionit lejon kalimin e mjeteve, por duke treguar kujdes.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për autoveturat në rrugë urbane është 60 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D, për tu kthyer djathtas, duhet të ndalojë, të ndezë sinjalin e djathtë dhe të prese kalimin e mjetit G.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë kalimin e mjetit O.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta, kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë.

Lista e testeve

Distanca (gjatësia) e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm gjatë qarkullimit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të shuhen flakët me batanije ose materiale të tjera të ngjashme.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndodhemi apo do të futemi në rrugën shtetërore Nr. 2.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve, që duan të kthehen majtas në kryqëzim, se duhet fillimisht të kthehen djathtas dhe më pas sipas itinerarit të treguar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e jashtëm të një kthese.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se po i afrohemi një qyteti bregdetar.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit, për të hipur e zbritur pasagjerët, në çdo vend ku shkakton pengesa për trafikun.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën ku është vendosur sinjali “PARKIM”.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon se ndalohet duhani.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm gjatë gjithë kohës së lëvizjes, pavarësisht llojit të rrugës.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kombinimin e një mjeti të kategorisë B me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3 500 kg.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit i cili brenda një viti ka kryer 2 shkelje, ku secila prej tyre ka çuar në zbritjen e të paktën 5 pikëve, duhet t'i nënshtrohet një provimi të kualifikimit teorik.

Lista e testeve