Pyetja 1/30

Testi 38

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi për mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të lëvizësh vetëm drejt.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, mund të kapërcehet.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, vetëm korsia A lejon të kryhet kthimi majtas.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë me dritë të verdhë të ndezur detyron lirimin e kryqëzimit nga biçikletat.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugë brenda qendrave të banuara në Republikën e Shqipërisë është 40 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Në sinjalistikën në figurë, mjetet H dhe B kanë zënë pozicion të gabuar në lidhje me drejtimet nga duhet të kthehen.

Lista e testeve

Kur futemi në një rrethrrotullim është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D lëviz i pari, pasi ka krahun e majtë të lire.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet E dhe S lëvizin pas mjetit D.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit mund të përdorim borinë, nëse lejohet, për të njoftuar drejtuesin e mjetit që kemi përpara.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vendosë trekëndëshin e rrezikut mbi 50 metra prapa mjetit, në rrugë interurbane dytësore edhe kur ngarkesa duket.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm gjatë qarkullimit në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij përgjumje gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se, për të shkuar në Sarandë, duhet të ktheheni djathtas në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rrugë të rezervuar për autokampet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një pengesë për të treguar se në vazhdim bëhen punime.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë ku mjetet e parkuara në atë vend mund të largohen në mënyrë të detyruar ose mund të bllokohen me pajisje të veçanta nga policia rrugore.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit për të hipur e zbritur pasagjerët, në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Gjatë pushimit mjeti duhet të jetë me motor të fikur.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur lëvizim drejt në tunel.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

Lista e testeve