Pyetja 1/30

Testi 37

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndalohet pushimi i mjeteve nga ora 21:00 deri në orën 4:00, të ditës së hënë deri të premte, për arsye të pastrimit të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që po afrohemi në një kryqëzim ku duhet të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon parakalimin edhe në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjet në stacionet e metrosë.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot në rrugë interurbane është 70 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti D ndalohet të vazhdojë lëvizjen drejt, sepse shkel vijëzimet.

Lista e testeve

Sipas situatës në figurë, mjeti S ka kaluar në rregull kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N ka përparësi ndaj mjetit A.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, tramvaji kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një automjeti në prani të një vije gjatësore të ndërprerë.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të ndezë në kohë sinjalin përkatës, për t’i treguar drejtuesit të mjetit që ka mbrapa se ka ndërmend të kryejë parakalim.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Ndalohet të drejtojmë mjete kur vuajmë nga sëmundje që e pengojnë drejtimin e tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një lokalitet turistik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve se shumë afër ndodhet një qendër për rimorkimin (tërheqjen) e mjeteve me avari.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ndalimin e kalimit për mjetet e paraqitura në sinjal.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë vazhdimin e rrugës dytësore dhe ndërprerjen e saj me rrugë me përparësi.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve dhe motorëve me pozicionim të ndryshëm, nga ai që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit të lëvizjes ose kthimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e drogës.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga uniforma.

Lista e testeve