Pyetja 1/30

Testi 36

Sinjali në figurë, si rregull, në rrugë interurbane është 150 metër para fillimit të kthesave.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë ndalohet që një motor ose ciklomotor të parakalojë një autoveturë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, kur kafshët që gjenden në karrexhatë japin shenja frikësimi.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në nisje të rritet shpejtësia në maksimum.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N, është i pozicionuar në korsi të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe V kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i autobusëve të shërbimit të linjës urbane.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jetë prezenca e mjetit që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti me defekt duhet të bëhet me lidhje të fortë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të largojmë, në çdo rast, të dëmtuarin nga vendi i aksidentit.

Lista e testeve

Ndalohet të drejtojmë mjete kur vuajmë nga sëmundje që e pengojnë drejtimin e tij.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal i parazgjedhjes mbi rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se, në afërsi, ndodhet një hotel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor të përkohshëm për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon ndalimin e zhurmave të forta që mund të krijojnë makineritë e punës gjatë orëve 8:00 deri 20:00.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi linjat e tramvajeve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të parkimit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtosh autovetura me cilindratë deri në 1400 cm3.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur shkelet vija gjatësore e pandërprere.

Lista e testeve