Pyetja 1/30

Testi 35

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një karrexhatë dhe me tri korsi lëvizjeje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin, për aq kohë sa nuk sjell pengesa për hyrje-daljen e mjeteve nga zona private.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon pushimin e mjeteve në karrexhatë.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirita me ngjyrë të verdhë e të zezë, si në figurë, tregon ndalim qëndrimi për mjetet.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin jeshil të ndezur, lejon kalimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, shpejtësia maksimale e lejuar për autokarrot në rrugë interurbane është 70 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A për tu kthyer djathtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin e djathtë, përpara afrimit në vijën e ndalimit.

Lista e testeve

Kur futemi nga korsia e shpejtimit në një autostradë, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht pasi ka kaluar mjeti R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L duhet të presë kalimin e mjeteve H, A dhe F.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, në rrugë me një korsi për çdo sens, drejtuesi i mjetit duhet të ketë parasysh distancën dhe shpejtësinë e mjeteve që vijnë nga sensi i kundërt.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) mund të bëhet me zinxhirë çeliku të fortë.

Lista e testeve

Në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, jastëku i ajrit (airbag) siguron mbrojtje më të madhe nga goditjet.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të sigurojë dhe sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund t'i shkaktojë atyre përgjumje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në një kryqëzim, tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pistë për biçikleta pranë një trotuari.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që gjatësia e kantierit rrugor është 500 metra.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një zonë ku pushimi i mjetit përbën një pengesë të madhe për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur nis mjetin nga vendi, drejtuesi duhet të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojë menjëherë pedalin e friksionit që të niset sa më shpejt.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një parkim, që gjendet pas 300 m.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kërkojmë të lëvizim drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t'u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B është që kandidati të ketë mbushur moshën 21 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga organi që e lëshon atë.

Lista e testeve