Pyetja 1/30

Testi 34

Paneli me 2 vija të kuqe në figurë, tregon se në largësinë 100 metër ndodhet një kalim në nivel apo urë e lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autoveturave që tërheqin një rimorkio edhe kur kalohet gjatësia 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na urdhëron të lëvizim me shpejtësi të kufizuar dhe t’u japim të drejtë kalimi mjeteve që vijnë nga krahu i djathtë.

Lista e testeve

Vijat e bardha gjatësore të ndërprera, të vendosura në anë të karrexhatës, e lejojnë daljen e mjetit nga karrexhata.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe në kthesa.

Lista e testeve

Kur në semaforin në figurë është i ndriçuar shiriti i bardhë vertikal, lejohet kalimi i mjeteve të transportit publik.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të ngadalësohet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R ka përparësi ndaj mjetit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R ka përparësi ndaj mjeteve të tjera.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi, në një rruge urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Në përfundim të manovrës së parakalimit duhet kaluar në të djathtë të rrugës, pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që parakalohet.

Lista e testeve

Në autostrada është i ndaluar përdorimi i sinjalizimit zanor (borisë).

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyrën e thyer për të vlerësuar dëmtimet.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një lokalitet turistik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se korsia e majtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjetit për të treguar ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron linjë hekurudhore, mbi të cilën lëvizin trena që tërhiqen nga dy lokomotiva.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Kur dalim nga parkimi i autorizuar duhet t’u japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur nuk është vënë rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen edhe motomjete të kategorisë A1, brenda territorit kombëtar, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, lejen e qarkullimit të mjetit.

Lista e testeve