Pyetja 1/30

Testi 33

Panelet distancometrike në figurë gjenden para një kalimi në nivel ose para një ure të lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që tejkalojnë lartësinë 3.5 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon zhvillimin e një gare çiklistike.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në autostrada në Republikën e Shqipërisë është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugë me terren të rrëshqitshëm.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rast mjegulle, duhet të përdorim fenerët antimjegull (mjegullçarës) ose fenerët joverbues.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B për tu kthyer majtas duhet të ndezë sinjalin e majtë në momentin që fillon të kthehet majtas.

Lista e testeve

Mjetet pa motor duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe L nuk e pengojnë njëri tjetrin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka sinjalizuar se ka ndërmend të ndalojë në krahun e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet gjithmonë të lëvizet në rreshta paralele.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet të vendoset në pozicion gjysmë ulur për t'i lehtësuar frymëmarrjen.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë orienton të pozicionohesh në korsinë e duhur sipas destinacionit të dëshiruar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë i lejon mjetet e shërbimit “TAKSI” të qarkullojnë në korsinë e rezervuar për autobusë.

Lista e testeve

Tabela në figurë shërben për të komanduar qarkullim të alternuar të mjeteve në ngushtime rrugësh, për shkak të punimeve.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë tregon të vetmin drejtim të lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej prodhuesit..

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i zbatueshëm vetëm për autoveturat.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) ndalohen të përdoren në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo tre vjet për moshën mbi 50 deri 60 vjeç.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike.

Lista e testeve