Pyetja 1/30

Testi 32

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon gjerësinë maksimale të mjeteve që mund të kalojnë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë / lejon të vazhdosh drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, mund të kapërcehet vetëm në raste të emergjencës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia A lejon vetëm kthimin nga e majta.

Lista e testeve

Drita e kuqe e ndezur e semaforit në figurë lejon kalimin e mjeteve, nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit duhet të përdorni mundësisht bori të fortë, për të parandaluar aksidentet rrugore .

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet që mjeti të kryejë manovrën e parakalimit duke i kapërcyer vijat.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit, ndalohet të ndryshohet korsia e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara është ambulancë.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit mund të jetë prezenca e mjetit që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vendosur 150 m larg një hoteli turistik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ngushtimin e karrexhatës për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon një kthesë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge, ku po kryhen punime mirëmbajtje rruge.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi linjat e tramvajeve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndizen dritat e pozicionit.

Lista e testeve

Kur ndjekim një mjet tjetër në distancë të afërt në rrugët interurbane, natën, duhet të fikim fenerët e largësisë dhe të përdorim fenerët joverbues.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 70 vjeç.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, certifikatën e kontrollit teknik.

Lista e testeve