Pyetja 1/30

Testi 31

Sinjali në figurë ju detyron të rrisni shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motorëve me tre rrota ( motorë me kosh).

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon pushimin e mjeteve vetëm në anën e majtë.

Lista e testeve

Rënia pa ndërprerje e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore ndalon lëvizjen e mjeteve që nuk janë futur në kryqëzim, përveç atyre të ndihmës së shpejtë në shërbim emergjencë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes por brenda kufijve të lejuar nga sinjalistika përkatëse.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A është i detyruar të ndalojë në kryqëzim për të zbatuar urdhrin e sinjalit "STOP" (“Ndal dhe jep përparësi”).

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit, ndalohet të ndryshohet korsia e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S i jep përparësi mjetit C.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari duke bërë zhbllokimin e situatës.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që sinjalizimi rrugor e lejon atë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të prodhuara për fëmijë nën moshën 12 vjeç dhe me lartësi trupore më të vogël se 135 cm.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie dhe mbeturina të veshjeve në pjesët e trupit, duhet të largohen menjëherë mbetjet e veshjeve.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit lejohet vetëm nëse qarkullon me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e një mbikalimi që lejon kthimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rafineri nafte në afërsi të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e autotrenave dhe të gjysmërimorkiatorëve të vazhdojnë lëvizjen drejt, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se duhet t'u jepet përparësi mjeteve të pastrimit publik.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën ku është vendosur sinjali “PARKIM”.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ka defekt në frena.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundshme rreziku.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur qarkullon në korsinë e sensit të kundërt të lëvizjes në kthesë.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi e lëshuar për herë të parë ka një total prej 30 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve