Pyetja 1/30

Testi 29

Sinjali në figurë paralajmëron një urë të lëvizshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një motor ose ciklomotor të parakalojë një motor ose ciklomotor tjetër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur pulson drita e verdhë e semaforit, (që fiket e ndizet), tregon se duhet ndaluar gjithmonë para kryqëzimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, për tu kthyer majtas, mjeti duhet të kishte zënë korsinë e majtë.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: E, C, M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon para mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Për të parakaluar duhet të sigurohemi se kemi distancë të mjaftueshme për të kryer manovrën.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut i vendosur në një rrugë interurbane mund të sinjalizojë një mjet të ndalur në karrexhatë për shkak të një defekti.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të kujdesemi për gjendjen e tij deri në mbërritjen e ambulancës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të këndshëm udhëtimin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron që zona industriale e Vorës është në të majtë të kryqëzimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron lëvizjen e mjeteve me shpejtësi më të madhe se 60 km/orë.

Lista e testeve

Kufizuesit në figurë tregojnë afrimin në një kryqëzim në formë “T“-je.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet kujdes, sepse mund të ndeshim kamionë që lëvizin ngadalë në ngjitje.

Lista e testeve

Në qendrat e banuara ku s’ka trotuar, kur drejtuesi e le mjetin pushim në rrugë duhet ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta, pa lënë fare hapësirë.

Lista e testeve

Gjatë pushimit, dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të gjata.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kërkojmë të lëvizim drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kamionë me rimorkio të lehtë.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autokarrot me masë maksimale të autorizuar 3.7 tonë.

Lista e testeve