Pyetja 1/30

Testi 28

Sinjali në figurë paralajmëron vështirësinë e këmbimit të mjeteve në atë segment rruge.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon një motor ose ciklomotor të parakalojë një motor ose ciklomotor tjetër.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një shpëtueseje trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta e shpëtueses.

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar, që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën, mund të kapërcehet gjatë qarkullimit normal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë, me dritë jeshile të ndezur lejon biçikletat të kalojnë kryqëzimin.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Kur lëvizet në kushte të këqija të motit, duhet të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A lejohet të kalojë pa ndaluar para kryqëzimit, në çdo rast.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C i jep përparësi mjetit N.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në pjesën zbritëse të një kurrizi rrugor, kur rruga ka dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që mjeti prapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistem frenimi.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se pas 500 m është një dalje e rrugës interurbane, nëpërmjet së cilës shkohet në destinacionet e shënuar në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pikë vetëshërbimi për furnizimin me karburant.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin gjatë kohës që kryhen punime në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrezik për shkak të mjeteve me defekt që po tërhiqen.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet, si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit, në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë të verdhë ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut në rastet e zënies së karrexhatës, për shkaqe emergjence.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi po qarkullon me mjet me shpejtësi 10-20 km/orë mbi kufirin maksimal të shpejtësisë se lejuar.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin "taksi" edhe kur kërkohet përdorimi i duarve.

Lista e testeve