Pyetja 1/30

Testi 27

Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fillimin e qarkullimit në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon mjetet të kalojnë kryqëzimin pa u ndaluar përpara tij.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga dy karrexhata, secila me nga një sens lëvizje dhe tre korsi.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron lëvizjen e mjeteve pa ndaluar në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të zvogëlohet deri në ndalim, para çdo lloj sinjali rrugor.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjerësia e karrexhatës.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se mjeti, i pozicionuar si në figurë, është në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa, për të hyrë në një karrexhatë me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur, për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Mjeti që tërheq një mjet në avari (me defekt) duhet të përdorë vazhdimisht sinjalizimin zanor (boritë).

Lista e testeve

Kontrolli teknik kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të sigurojë dhe sinjalizojë sa më mirë zonën e aksidentit.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë të pakalueshme në afërsi të një poligoni qitje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon vendqëndrim në rrugë urbane për tramvajet e transportit publik interurban.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor që rregullon lëvizjen në një urë të lëvizshme.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Vend parkimi i autorizuar për mjetet “TAKSI” kufizohet me vijë të verdhë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndonjë nga dyert e mjetit nuk është mbyllur mirë.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen autovetura të vogla, me motor deri në 500 cm³.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, certifikatën e sigurimit të mjetit.

Lista e testeve