Pyetja 1/30

Testi 26

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ulim shpejtësinë e lëvizjes së mjetit dhe, nëse është e nevojshme, të ndalojmë lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoveturave që përdorin si karburant naftën.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në afërsi të një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, lejon që të qarkullojmë mbi të.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon pushimin e mjeteve vetëm në anën e majtë.

Lista e testeve

Fenerët e tipit A, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë detyrojnë që mjetet të lëvizin me kujdes të veçantë.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon mjetin të kryejë manovrën e parakalimit edhe duke i kapërcyer të dyja vijat.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele në hapësirën e kryqëzimit, kur ndizet sinjali jeshil i semaforit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë tramvaji T kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti O duhet të presë të kalojnë të gjithë mjetet e tjera.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge kur karrexhatat janë me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i mjeteve me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t’u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lajmëron se rruga është pastruar nga bora dhe mund të kalohet nga mjetet.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e shtetit Italian, që bën pjesë në Bashkimin Evropian.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë gjendet në të dy anët e tuneleve me një sens lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se ndalohet qarkullimi i mjeteve me zinxhirë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të lëmë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat urbane, nga ora 8:00 deri në 20:00, në prani të sinjalit "Ndalim pushimi".

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rezistencat termike të xhamit të pasmë janë në punë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejton një automjet që nuk ka lejeqarkullimi.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk janë respektuar kufijtë minimalë të shpejtësisë.

Lista e testeve