Pyetja 1/30

Testi 25

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar.

Lista e testeve

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, tregon se ndalim qarkullimi i mjeteve është në fuqi nga ora 7:30 deri në orën 19:00.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon mjetet të kalojnë kryqëzimin pa u ndaluar përpara tij.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga katër karrexhata me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjet në stacionet e metrosë.

Lista e testeve

Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3.5 tonë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në ngushtimet e rrugës ose në prani të pengesave në rrugë.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që mjetet para dhe prapa nuk kanë sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i pari sepse ka krahun e majtë të lirë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L duhet të presë kalimin e mjeteve H, A dhe F.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge kur karrexhatat janë me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet se mjeti që ka mbrapa nuk e ka filluar këtë manovër.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet përdorimi i korsisë së emergjencës si korsi lëvizjeje nga automjetet.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse nuk është e detyrueshme të përdoret, kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, nuk duhet të hiqen mbetjet e mundshme të veshjeve të ngjitura në pjesët e djegura.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të reflekseve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron korsitë e kanalizimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve, që këshillohet të mos tejkalohet në kushte normale të motit dhe të trafikut.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se lejohet kthimi majtas ose djathtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se mund të gjendemi në trafik me lëvizje të ngadaltë të mjeteve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit aty ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsive.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur aktivizohet freni i dorës.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në një karrexhatë nëpërmjet korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen të gjitha kategoritë e motomjeteve.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo tre vjet për moshën mbi 50 deri 60 vjeç.

Lista e testeve