Pyetja 1/30

Testi 24

Në prani të sinjalit në figurë drejtuesit e mjeteve duhet të rrisin kujdesin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është i vlefshëm edhe në orët e natës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të detyron të heqësh zinxhirët nga gomat, për të mos dëmtuar asfaltin e rrugës.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një kryqëzim ku mjetet, që qarkullojnë në karrexhatën me 4 korsi, kanë përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta dhe nga e majta.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë paraqet një pjesë autostrade.

Lista e testeve

Kur semafori ka dritën e kuqe të ndezur lejohet kalimi i mjeteve, por me kujdes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh trafikun.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet që të sigurohemi që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e tyre.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme që në momentin e frenimit të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë mjeti B, për tu kthyer majtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin e majtë para se ti afrohet vijës tërthore të kryqëzimit.

Lista e testeve

Lejohet lëvizja në rreshta paralele, kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: R, D, F.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet D dhe L mund të kalojnë njëkohësisht të parët.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Distanca (gjatësia) e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Kontrolli teknik është detyrim ligjor për të gjitha llojet e mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën duhet të vlerësojë situatën, me qëllim që të mbrojë të dëmtuarin nga rreziqe të tjera.

Lista e testeve

Kur përdorim barna qetësuese gjate drejtimit te mjetit nuk duhet te interesohemi për efektet anësore te tyre.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në spital duhet të kthehemi majtas në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet detyrimin e kthimit të mjeteve nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kalim të detyruar nga e djathta e mjetit punues në rrugë, mbi të cilin është i vendosur ky sinjal.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë sinjalizon praninë e mjeteve të pastrimit publik që transportojnë plehra.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi me pagesë fikse.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut në rastet e zënies së karrexhatës, për shkaqe emergjence.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve.

Lista e testeve