Pyetja 1/30

Testi 23

Sinjali në figurë paralajmëron se në rrethrrotullimin që vjen, ndalohet kthimi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që në çdo rast duhet të qarkullojmë me shpejtësi 80 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në rrugë dytësore, e cila ndërpritet me një rrugë tjetër me përparësi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi para një kryqëzimi, ku është i detyruar ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalet e ndritshëm të figurës këshillojnë drejtuesit e mjeteve të ruajnë shpejtësinë e treguar në simbolin e ndezur, për të gjetur fenrin jeshil të semaforit ndezur në kryqëzim.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar ishpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur këmbehemi me automjete të tjera.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdoren goma me presion të fryrjes më të ulët se ai i këshilluar normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë me akull, duhet të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H i pozicionuar si në figurë, për t'u kthyer majtas, mjafton që të ndezë sinjalin e majtë dhe ti japë përparësi mjetit B.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit, ndalohet të ndryshohet korsia e lëvizjes në mënyrë të papritur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti L kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D duhet t’i japë përparësi mjetit P.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një ngarkesë më të madhe mbi gomat e përparme.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët duhet të jenë prodhime origjinale të fabrikave të licencuara dhe funksionale.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është sinjal autostradal që tregon distancat në kilometër për të arritur në qendrat e ardhshme te banuara te shënuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se futemi në një zonë urbane ose në një zone me park lojërash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që po vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se qëndrimi është i rezervuar për makinat e ndihmës së shpejtë.

Lista e testeve

Sa herë që e lëmë mjetin pushim në rrugë duhet të aktivizojmë frenin e dorës (qëndrimit).

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në tunele.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e pasmë të mjegullës.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren pa ndërprerje nga automjetet e ndihmës së shpejtë edhe kur janë jashtë shërbimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur personat e kanë kaluar moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga mjeti i policisë rrugore, me të cilin kryejnë shërbim.

Lista e testeve