Pyetja 1/30

Testi 22

Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim këmbësorësh të rregulluar me sinjale horizontale.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e natës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një ishull trafiku.

Lista e testeve

Në një rrugë interurbane, si ajo e paraqitur në figurë, duhet të lëvizim gjithmonë në rreshta paralelë.

Lista e testeve

Drita e verdhë e semaforit ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në raste shiu të dendur.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të përshtatni shpejtësinë e lëvizjes së mjetit duke e zvogëluar atë sipas rastit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës.

Lista e testeve

Vijat e bardha (shirita të pjerrët paralel) mbi rrugë, si në figurë, tregojnë zona të rrugës ku ndalohet kalimi dhe qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet L dhe H kalojnë njëkohësisht të parët.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Kur kryejmë manovrën e parakalimit duhet të pozicionojmë mjetin nga e djathta.

Lista e testeve

Në rast bllokimi të karrexhatës, për shkak të rënies së ngarkesës nga mjeti, drejtuesi i mjetit duhet të vazhdojë lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve mbrojtëse për fëmijët nuk është i detyrueshëm nëse fëmija udhëton së bashku me prindin.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy, duhet të bëhet përpjekje për të nxjerrë trupin e huaj për të shmangur infeksionet.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë të pakalueshme në afërsi të një poligoni qitje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut “KTHESA TË RREZIKSHME”, tregon fundin e kthesave të rrezikshme.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve të rrugëve interurbane.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve mbi bankinat e rrugëve, përveç rasteve kur lejohet pushimi me sinjalizim.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë është në funksion.

Lista e testeve

Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm edhe kur mjeti gjendet në korsinë e emergjencës, natën.

Lista e testeve

Një nga kushtet për t’u pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A1 ose A2 është që personi të ketë mbushur moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur drejtuesi i mjetit largohet pa i dhënë ndihmën e tij personit që e ka aksidentuar.

Lista e testeve