Pyetja 1/30

Testi 21

Sinjali në figurë tregon se ndalohet vazhdimi i lëvizjes në atë rrugë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ngadalësojmë shpejtësinë dhe të ndalojmë te dogana në kufi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një ishulli trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale, si në figurë, tregojnë se në afërsi ndodhet një kantier pune.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, e paraqitur në figurë, tregon që mjetet me shpejtësi më të vogël duhet të zënë korsinë sa më majtas.

Lista e testeve

Kur në semafor është e ndezur drita jeshile, drejtuesi i mjetit mund te kthehet djathtas, por duke ju dhënë përparësi kalimi këmbësorëve që kapërcejnë karrexhatën.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar për motorët me kosh, me cilindratë mbi 250 cm³, në rrugë interurbane kryesore është 90 km/orë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet edhe nga gjendja teknike e mjetit (konsumimi I gomave, ngarkesa, sistemi i frenimit, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetet A dhe D janë në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet si rregull duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtën tonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe L kalojnë njëkohësisht, pastaj kalon mjeti B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve.

Lista e testeve

Parakalimi kryhet nga e djathta kur rruga ka trafik të dendur dhe të ngadaltë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë motorët me cilindratë mbi 150 cm³.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Mjeteve që levizin në drejtim të një segmenti rrugor, ku ka ndodhur nje aksident, u duhet sinjalizuar rreziku duke përdorur vetëm boritë.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk është më përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zonë me trafik të kufizuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë.

Lista e testeve

Paneli në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtueseve të mjeteve që vijnë pas, të qarkullojnë me kujdes.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë vlejnë vetëm në ditët e punës.

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit lejohet, si rregull, përgjatë krahut të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në afërsi të sinjaleve rrugore, nëse bëhet pengesë për shikueshmërinë e tyre.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot, kur temperatura e vajit lubrifikues që qarkullon në motor rritet mbi normën e lejuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ndonjë nga dyert e mjetit nuk është mbyllur mirë.

Lista e testeve

Certifikata e sigurimit të detyruar është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë BE lejohet të drejtosh kombinimin e një mjeti të kategorisë B me një rimorkio ose gjysmërimorkio, ku masa maksimale e rimorkios ose gjysmërimorkios nuk i kalon 3 500 kg.

Lista e testeve